Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Ҳафтум

ФАСЛИ АВВАЛ ДАР МАЪНИИ ҚАБЗА ВА ШАРҲИ ОН, КИ ҚАБЗА ЧАНД АСТ  Бидон, ки қабза дар луғат чизеро гўянд, ки ўро ба панҷаи даст фаро гиранд, чун қабзаи камону теғ. Он низ, ки ба панҷа фаро гиранд ва ба касе диҳанд қабза бошад чун қабзаи хурмо ва он ки ба кафи даст фаро гирифта ба … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Ҳафтум

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Шашум

ФАСЛИ ЯКУМ ДАР МАЪНИИ МАЪРАКА ВА ОН ЧӢ КИ БА Ў ТААЛЛУҚ ДОРАД Бидон, ки маърака дар асл луғати ҳарбгоҳро гўянд.., ва дар истилоҳ мзвзеъеро гўянд, ки шахсе дар он ҷо бозистад ва гурўҳе мардум он ҷо бар вай ҷамъ шаванд ва ҳунаре, ки дошта бошанд, ба зуҳур расонанд ва ин мавзеъро маърака гўянд, барои … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Шашум

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Панҷум

ДАР ОДОБИ АҲЛИ ТАРИҚ Бидон, ки бузургон гуфтаанд, ки дарвешӣ тамом адаб аст. Яъне ҳар вақте ва ҳар ҳоле ва ҳар мақомеро одобе аст. Пас, ҳар кӣ муҳофизати одоб кунад, ба мақоми мардон расад ва Саноӣ дар «Ҳадикат улҳақиқат» гуфтааст, ки сўҳбат натиҷаи адаб аст ва адаб натиҷаи ҳурмат ва ҳурмат натиҷаи сафват (покизаву холис) … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Панҷум

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Чаҳорум

ДАР БАЁНИ ХИРҚА ВА СОИРИ ЛИБОСҲОИ АҲЛИ ФАҚР ВА ПЎШИДАНУ ПЎШОНИДАНИ ОН ВА РАСОНИДАНИ ХИРҚА БА МУРИДОН ВА ШАРОИТИ ОН ВА ОДОБУ АРКОНИ ОН. ФАСЛИ АВВАЛ ДАР БАЁНИ ХИРҚА Бидон, ки шиори дарвешон пўшидани марқаъ ва хирқа аст. Агар пурсанд, ки хирқа чӣ маънӣ дорад, бигўй, аз рўи луғат хирқа пораеро гўянд аз ҷома ва аз роҳи … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Чаҳорум

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Сеюм

ДАР БАЁНИ НАҚИБ ВА ПАДАРИ АҲДУ УСТОДИ ШАДД ВА ШОГИРДУ БАЙАТИ ШАДД ВА ШАРОИТУ ОДОБ ВА АРКОНИ ОН ФАСЛИ АВВАЛ ДАР БАЁНИ НАҚИБ Агар пурсанд, ки нақиб чӣ маънӣ дорад, бигўй, нақиб дар луғати араб шиносандаро гўянд. Яъне нақиб шиносандаест ва ўст гуваҳи қавму замони эшон. Дар истилоҳ нақиб онро гўянд, ки тафаҳҳуси холҳо кунад, … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Сеюм

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Дуюм

ДАР БАЁНИ ПИРУ МУРИД ВА ОН ЧӢ ТААЛЛУҚ БАД-ОН ДОРАД ФАСЛИ АВВАЛ ДАР БАЁНИ ОН КИ ДАР ТАРИҚ, ЭҲТИЁҶ БА ПИРИ КОМИЛ ҲАСТ Ё НЕ? Бидон, ки дар роҳи тариқат ба пир эҳтиёҷи тамом аст… Оид ба ин масъала Салмони Соваҷӣ фармудааст: Раҳбаре чў, ки дар ин бодия ҳар сў роҳ аст, Марди саргашта чӣ … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Дуюм

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Аввал

ДАР БАЕНИ МАНБАЪ ВА МАЗҲАРИ ФУТУВВАТ ВА МАЪНИИ ТАРИҚАТ ВА ТАСАВВУФУ ФАҚРУ ОДОБ ВА АРКОНИ ОН. Ин боб муштамил бар чаҳор фасл аст. ФАСЛИ АВВАЛ ДАР БАЁНИ МАЗҲАРИ ФУТУВВАТ ВА ОДОБИ ОН Бидон, ки ҳар кӣ аз мазҳари сифати футувват бошад, ўро фатӣ гўянд ва фатӣ дар асл луғати ҷавониро гўянд ва ин лафз мавзўъ … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Боби Аввал

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Фаслҳо

ФАСЛИ АВВАЛ ДАР ШАРАФИ ИН ИЛМ Бидон, ки илми футувват илми шариф аст ва шўъбаест аз илми тасаввуф ва тавҳид. Ва акобири олам дар ин илм рисолахо сохтаанд ва дар сифату тавҷияи (тафсир) камоли ў нусхахо пардохта… дар китоби «Қавоидалфутувват» ин байтро ба шайх Фаридаддини Аттор иснод кардаанд: Дидаи дилл аз футувват равшан аст, Равзаи … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон» Фаслҳо

Ҳусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон»

«Футувватномаи султонӣ» боарзиштарин осори панду ахлоқии Хусайн Воизи Кошифӣ буда, дар заминаи «Футувватнома»-ҳои қаблӣ мисли: рисолаи Қушайрӣ, «Китобал-футувват»-и Абдукарими Бағдодӣ, «Китобалфутувват»-и Меъмори Бағдодӣ, «Китобалфутувват»-и Абдураҳмони Суламии Нишопурӣ, «Кашвулмаҳчўб»-и Ҳаҷвирӣ, «Футувватнома»-и Хоҷа Камолиддини Абдураззоқи Кошифӣ, «Тўҳфатулихвон»-и Абдулло ибни Ҳусайн ал-Кошӣ ва дигарҳо ба вуҷуд омадааст. Инчунин дар таълифи ин асар муаллиф аз «Кимиёи саодат»-и Муҳаммади Ғаззолӣ, … Читать далееҲусайн Воизи Кошифӣ — «Футувватномаи султон»