Назарияҳо оиди тағйироти иҷтимоӣ

Ин ҳақиқатро, ки ҷомеаи пеш дигар хел буд ва мисли ҳозира боқӣ намемонад аз замонҳои қадим дарк намуда буданд. Масалан, мисриҳои қадим дар папирусҳо оиди шуришҳо, қашшоқи, бетартибии ҷомеа, тағйирёбии ҳаёти ҷомеа ёдгориҳои хаттӣ боқӣ гузоштаанд. Зардушт дар асараш «Авасто» дар бораи тағйирот ва ивазшавии ҳаёти ҷомеа, амалу кирдори нек ва бад маълумот додаст.Бисёре аз … Читать далееНазарияҳо оиди тағйироти иҷтимоӣ

Мафҳуми тағйироти иҷимоӣ

Омўзиш ва муайян намудани тағйиротҳои ичтимоӣ яке аз масъалаҳои муҳими маркази илми сотсиалогия ба шумор меравад. Тағйироти иҷтимоӣ як ҷанбаи ҷудонопазир ва як хусусияти доимии ҷомеа мебошад. Тағйирот ҳаст пас ҷомеа вуҷуд дорад. Ҳанўз аз замонҳои қадим олимон, донишмандон ва файласуфон мехостанд, ки муаммои дигаркунии ҳастии ҷомеаро кўшоянд ва марбут ба ин масъала чандин тадқиқотҳо … Читать далееМафҳуми тағйироти иҷимоӣ

Шахс ва ҷомеа

Мундариҷа Шахс: мафҳум, сохтор ва навъҳои он Омилҳои ташаккулёбии шахс Навъҳои иҷтимоии шахс Мақом ва нақши иҷтимоии шахс Масъалаи иҷтимоишавии шахс Талаботҳои шахс: моҳият, таснифот ва консепсияҳо Шахс: мафҳум, сохтор ва навъҳои он Масъалаи шахс, мақом ва нақши он дар ҳаёти иҷтимоӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷўҳи мутафаккирони ҳама давру замонҳо ва назарияҳои мухталифи сотсиологӣ қарор … Читать далееШахс ва ҷомеа

Ҷомеъа ва фарҳанг.

Низоми маданият дар мухити ичтимои. Таҳлили амалии байниҳамии иxтимоӣ нишон медиҳад, ки ҳаёти xамъиятӣ характери гуруҳӣ дорад, вале амали байниҳамии иxтимоӣ аз шакли коллективии мавҷудиёт дар олами ҳайвонот фарқ мекунунад. ҳамаи ҳамон хусусиятҳо, зуҳурот, элементҳои ҳаёти инсоният, ки сифатан умумиятҳои инсонро аз олами ҳайвонот фарқ мекунад бо номи фарҳанг ва ё маданият ифода мешавад. Моҳияти … Читать далееҶомеъа ва фарҳанг.

Ҷамъият, низоми худинкишофёбанда.

Мафҳум ва моҳияти ҷамъият дар таълимоти муҳаққиқон ва илми сотсиология. Нишонаҳои асосии ҷамъият. Сохтори ҷамъият ва унурҳои асосии он. Таркиби иҷтимоии ҷомеа. Зинаҳои ташаккулёбӣ ва типологияҳои (навъбандии) ҷамъият. Мафҳум ва моҳияти ҷамъият дар таълимоти муҳаққиқон ва илми сотсиология Ҷамъият объекти омӯзиш ва категорияи илми сотсиология буда, масъалаи маърифатии он ҷавҳари қадима дорад. Ҳарчанд ҷамъият таърихи … Читать далееҶамъият, низоми худинкишофёбанда.

Сотсиология дар Тоҷикистон.

Илми сотсиология солҳои 30 – 50-уми асри ХХ дар Иттиҳоди Шўравӣ ҳамчун илми буржуазӣ манъ шуда буд. Фақат дар охирҳои солҳои 50 –ўм баъзе файласуфон, иқтисодшиносон, таърихшиносон, равоншиносон ва ғайра ба таҳқиқотҳои сотсиологӣ шурўъ намуданд. Аз нав эҳё шудани илми сотсиология дар Иттиҳоди Шўравӣ ба солҳои 60-ўми асри ХХ рост меояд. Дар шаҳрҳои Москва, Ленинград, … Читать далееСотсиология дар Тоҷикистон.

Инкишофи сотисология дар Россия.

Ташаккулли сотсиология ин натиҷаи фаъолияти эҷодии донишмандони мамлакатҳои гуногун мебошад. Сотсиология ҳама вақт аз мактабҳо ва равияҳои гуногун иборат буд, ки ба онҳо хусусиятҳои мамлакатҳо ва анъанаҳои миллӣ таъсири зиёд мерасонданд. Сотсиология дар Русия бо назардошти хусусиятҳои анъанаи миллӣ ва он вазъияте, ки аз барҳам додани ҳуқуқи крепосноӣ (соли 1861) ба вуҷуд омада буд, ташаккул … Читать далееИнкишофи сотисология дар Россия.

Мактабҳо, равияҳо ва назарияҳои сотсиологӣ.

Дар асри ХХ дар сотсиология ба шарофати «маводҳои сотсиологӣ» — и то ин замон кор кардашуда, мактабҳо ва равияҳоӣ (парадигмаҳои) — и мухталиф ба вуҷуд омаданд. Парадигма (аз калимаи юнонии paradigma – мисол, намуна) – ин тасаввуротҳои муайянест оиди хусусияти воқеияти иҷтимоӣ ва ё амсила (модел) — и илман асоснокшуда, намунаи масъалагузорӣ ва ҳалли проблемаҳои … Читать далееМактабҳо, равияҳо ва назарияҳои сотсиологӣ.

Классикони сотсиологияи илмӣ.

а) ОгюстКонт – асосгузори илми сотсиология Огюст Конт (1798 – 1857) сотсиолог ва файласуфи франсавӣ, дар илм ҳамчун асосгузори сотсиология ва фалсафаи позитивӣ этироф шудааст. Таълимоти позитивие, ки ў пешниҳод кард, бояд донишҳои илмиро аз фалсафаи содалавҳона ва теология озод мекард. Ба ақидаи ў илми ҳақиқӣ бояд аз масъалаҳои ҳалнопазире, ки онҳоро дар асоси далелҳо … Читать далееКлассикони сотсиологияи илмӣ.

Заминаҳои пайдоиши илми сотсиология.

Барқароршавии илми сотсиология давраи дуру дарози таърихӣ дорад, чунки кўшишҳои дарк намудани характери сохтори ҷамъиятӣ, ба инсоният ҳанўз дар ибтидои инкишофаш хос буд. Инкишофи таълимот дар бораи ҳаёти ҷамъиятиро мо дар Юнони қадим дар асарҳои Афлотун ва Арасту дарёфт мекунем. Афлотун диққати худро ба таҳлили васеи иҷтимоии ҷомеаи ғуломдорӣ равона карда, дар сохтори он олим … Читать далееЗаминаҳои пайдоиши илми сотсиология.

Сотсиология ҳамчун илм.

 Сохтор ва дараҷанокии донишҳои сотсиология. Мундариҷа Инкишофи сотсиология ҳамчун илм дар бораи ҷамъият Объект, предмет ва омӯзиши сотсиология Сатҳу дараҷаҳои донишҳои сотсиологӣ Категорияҳо ва қонунҳои сотсиология Парадигмаҳои сотсиологӣ Вазифаҳои илми сотсиология Алоқамандии сотсиология бо дигар илмҳо Инкишофи сотсиология ҳамчун илм дар бораи ҷамъият Сотсиология илми ҷавон аст, солҳои 30 — 40 уми асри XIX дар … Читать далееСотсиология ҳамчун илм.

Равам, аз ишқ пурсам манзиолатро

Боз ою кўчаҳои интизории маро саршори худ кун, Қатраи танҳоиямро маҳви дарёбори худ кун. Мурғаконро нағма овар, Хандаро бо ғунчаҳо омез, Осмонҳоро баландиву шукўҳмандӣ биёмўз, Асри ҳиҷрону ҷудоиро фидои лаҳзаи дидори худ кун. Бўса ҳам чун сабза месўзад, Ҳамчу оғўши биёбон оғуши мо низ мехушкад, Фурсате дону чу найсонам ғариқи раҳмати рагбори худ кун. Бўи … Читать далееРавам, аз ишқ пурсам манзиолатро

Мирзо Турсунзода — Зиндагинома

Устод Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор (ҳозира Шаҳринав) таваллуд ёфтааст. Соли 1930 Дорулмуаллимини Тошкандро ба итмом расонда, ба ҳайси мудири шуъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ва, муддате, дар вазифаи роҳбари қисми адабии Театри давлатии мазҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи А.С.Пушкин адои хидмат кардааст. Соли 1935 ба … Читать далееМирзо Турсунзода — Зиндагинома

Робитаҳои иттилоотӣ дар системаи корпоративӣ.

Дар иқтисодиёти давлатҳои тараққикарда ҷойи муҳимро корхонаҳои хурд ва фирмаҳо ташкил медиҳад, ки шумораашон солҳои охир ниҳоят афзудааст. Чуноне ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки корхонаҳои хурд нисбат ба корхонаҳои калон як қатор афзалиятҳо доранд: чандирӣ ва фаврият дар амалиётҳо, мутобиқшавӣ ба шароитҳои муҳит; имконияти бештари амалигардонии ақидаҳо; гирдгардиши баланди сар-моя; ҳамгироии (интеграцией) ҳамаи равандҳои … Читать далееРобитаҳои иттилоотӣ дар системаи корпоративӣ.

Сохтор ва имкониятҳои шабакаи интернетӣ дар системаи идоракунӣ.

Охирҳои cолҳои 70-ум маълум гашт, ки инкишофи андозаҳои Интернет бо инкишофи миқдори гурўҳҳои ба вай ҳавасманд алоқаманд гаштааст. Якчанд органҳои идоракунандае ташкил карда шуд. IAВ (Internet Architecture Board) барои идоракунии инкишофи сохтории шабакаи Интернет машғул буда, IETF (Internet Engineering Task Force) аз зергурўҳҳои корие иборат аст, ки бо ташкил ва тасдиқи стандартҳои Интернет кор мекунанд. … Читать далееСохтор ва имкониятҳои шабакаи интернетӣ дар системаи идоракунӣ.

Мазмуни барномави сурудхонӣ.

Ҳангоми ёд додани суруд, дар навбати аввал ритм (усул)-и онро ба хонандагон ёд додан лозим аст. Дар оҳанги суруд бояд нотаи ҳаштякии нуқтадор ( .) бо нотаи шонздаҳякӣ ( ) дар зарбу усул якҷоя бо матни шеър дуруст иҷро карда шавад. Диққат дода шавад, ки хусусияти меҳру муҳаббат нисбати кишвару Ватан афзуда, муқаддасоти он чун … Читать далееМазмуни барномави сурудхонӣ.

Қоидаҳои сурудхонӣ.

1. Сурудро ҳам рост истода ва ҳам нишаста хондан мумкин. Ҳангоми иҷрои суруд китфҳо бояд озод бошад (бардошта нашавад). 2. Бо ишораи муаллим пеш аз оѓози сурудхонӣ ва бо аломати зерин — ҳангоми бо нота сароидан, орому озод нафас кашед. 3.Дар мавриди сурудхонӣ ёиҷрои машқҳо баовозихудбештар гўш андохта, ҳаракат кунед, ки овозатон тозаву хушоҳанг барояд. … Читать далееҚоидаҳои сурудхонӣ.

Мавзўъи Фалсафа ва табиати дониши фалсафӣ.

Фалсафа мавзўи баҳси худро дорад, ки принсипан имконпазирии мавқеъгирии он хусусияти хоси фалсафа мебошад. Ин ҳамон соҳаи фаъолияти маънавии Инсон аст, ки дар пояи он рефлексияи худи ҳамин фаъолият ва аз ин рў моҳияти худи инсон ва муаян намудани субъекти маданият, яъне моҳияти муносибати инсон ба олам қарор гирифтааст. Фалсафа на фақат фанни махсуси илмист, … Читать далееМавзўъи Фалсафа ва табиати дониши фалсафӣ.

Фалсафа чист?

Фалсафа манфиати куллии халқ адолати иҷтимоиро ифода карда, воқеят – ҳам воқеяти табии ва ҳам воқеяти иҷтимоиро ба тарзи илмӣ инъикос менамояд. Истилоҳи фалсафа «Ф» маънояш меҳри софия аст, ки онро аксаран «МЕҲРИ ҲИКМАТ» меноманд, вале калимаи юнонии «СОФИЯ» нисбат ба «ҳикмат» хело васеъ ва мураккаб аст. Афлотун дар терминалогияи ғарбӣ калимаи «ФАЛСАФА» -ро собит … Читать далееФалсафа чист?

Офтобпараст: фоида ва зарар.

Аксарияти мардуми рӯи Замин истеъмоли донаи офтобпарастро дӯст медоранд. Гарчанде ин хӯрдании лазиз ба бемории газаки меъда,қарҳаи меъда (язва желудка) ва ҳатто ба шиддатёбии кӯррӯда оварда мерасонад, бо вуҷуди ин одамонро маҷбур карда намешавад, ки аз ин хӯрдании лазиз даст кашанд. Аз сабаби он, ки шумо аз истеъмоли он пурра даст кашида наметавонед, бинобар бояд … Читать далееОфтобпараст: фоида ва зарар.