Забони тоҷикӣ Синфи 5

1. Дар кадом гурӯҳ овозҳои садонок дуруст ҷойгир шудаанд?
А) а, о, у, б, в, г;                                          Б) а, о, и, е, ю, д;
В) а, о, у, ӯ, и, э;                                          Г) е, ё, ю, я, а, и;
2. Ҳиссаҳои нутқ чист?
А) чорто;                                                      Б) дуто;
В) даҳто;                                                       Г) шашто;
3. Дар кадом гурӯҳ калимаи мактаб ба ҳиҷо ҷудо шудааст?
А) мак – таб;                                                Б) макт – аб;
В) ма – ктаб;                                                Г) мактаб;
4. Калимаи модар кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) сифат;                                                      Б) феъл;
В) исм;                                                          Г) ҷонишин;
5. Дар кадом гурӯҳ саръазои ҷумла дуруст ҷойгир шудаанд?
А) мубтадо, ҳол;                                          Б) хабар, пуркунанда, ҳол;
В) мубтадо, хабар;                                       Г) муайянкунанда, пуркунанда.
6. Калимаи ҳамсӯҳбат кадом навъи исм аст?
А) исми сода;                                               Б) исми сохта;
В) исми мураккаб;                                       В) исми таркибӣ;
7. Шайх Саъдӣ ғазалу таронаҳои зиёде навиштааст.
Ин ҷумла аз ҷиҳати ифодаи мақсад ва оҳанг ба кадом хели ҷумлаҳо таалуқ дорад?
А) ҷумлаи хабарӣ;                                       Б) ҷумлаи саволӣ;
В) ҷумлаи амрӣ;                                           Г) ҷумлаи хитобӣ;
8. Дар ҷумлаи Борон борид калимаи борид кадом аъзои ҷумла аст?
А) мубтадо;                                                  Б) хабар;
В) пуркунанда;                                             Г) ҳол;
9. Калимаи Ватан аз чанд ҳиҷо иборат аст?
А) як ҳиҷо;                                                    Б) се ҳиҷо;
В) ду ҳиҷо;                                                    Г) ба ҳиҷо ҷудо намешавад;
10. Калимаи ман кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) исм;                                                          Б) сифат;
В) ҷонишин;                                                 Г) феъл;
11. Муродифҳои калимаи ҷаҳон – ро муайян кунед?
А) нодон, сода, гул, гумроҳ;                       Б) хона, кулба, ошён;
В) дунё, гетӣ, даҳр;                                      Г) ором, осуда, сокит, хомӯш;
12. Дар кадом гурӯҳ мустазодҳо дуруст омадаанд?
А) талх – ширин;                                         Б) калон – бузург, азим;
В) тор – торик, тор – нахи ресмон;            Г) қанд, ширин;
13. Феъл чанд замон дорад?
А) ду замон;                                                 Б) се замон;
В) як замон;                                                  Г) замон надорад;
14. Феъли рафт аз рӯйи сохт ба кадом намуди феъл таалуқ дорад?
А) феъли сода;                                              Б) феъли сохта;
В) феъли таркибӣ;                                        Г) феъли таркибии феълӣ;
15. Дар кадом гурӯҳ ҳамсадоҳои ҷарангнок дуруст ҷойгир шудаанд?
А) қ, ҳ, р, л, м, н, ӣ;                                      Б) п, т, к, ч, с, ш, х, ф;
В) б, д, г, ҷ, з, в, г, ч, ф, т;                            Г) б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, л, м, н, р, ҷ;
16. Сифат чанд дараҷа дорад?
А) як дараҷа;                                                 Б) ду дараҷа;
В) дараҷа надорад;                                       Г) се дараҷа;
17. Йотбарсарҳоро дуруст муайян кунед?
А) е, э, о, а;                                                   Б) е, ё, ю, я;
В) у, о, ӯ, я;                                                   Г) ю, ё, у, о;
18. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?
А) 39 ҳарф;                                                   Б) 33 ҳарф;
В) 35 ҳарф;                                                   Г) 28 ҳарф;
19. Феъли хонда истодаам кадом замони феъл аст?
А) замони гузашта;                                     Б) замони ҳозира;
В) замони оянда;                                         Г) замони ҳозира – оянда
20. Калимаи панҷум кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) сифат;                                                      Б) ҷонишин;
В) шумора;                                                   Г) исм;
21. Калимаи Тоҷикистон кадом навъи исм аст?
А) ҷондор;                                                    Б) беҷон;
В) хос;                                                           Г) ҷинс;
22. Калимаҳои хона, модар, гул мактаб кадом навъи калимаҳо ҳастанд?
А) калимаҳои сода;                                     Б) калимаҳои сохта;
В) калимаҳои мураккаб;                             Г) калимае, ки бо пасванд омадааст;
23. Ба ҷумлаи зерин феъли мувофиқ гузошта пурра намоед:
Падарам аз сафар …
А) мераванд;                                                Б) омаданд;
В) рафтанд;                                                  Г) рафта истодаанд;
24. Борон борид. Ин ҷумла ба кадом хели ҷумла маҳсуб аст?
А) ҷумлаи яктаркиба;                                  Б) ҷумлаи чидааъзо;
В) ҷумлаи хуллас;                                        Г) ҷумлаи тафсилӣ;
25. Овозҳои садонок чандтоянд?
А) дуто;                                                         Б) шашто;
В) чорто;                                                       Г) даҳто;
26. Ҳиссаҳои ёридаҳанда ё номустақили нутқро муайян кунед:
А) исм, сифат, пайвандакҳо, ҳиссача, нидо;                Б) феъл, ҷонишин;
В) пешоянду пасояндҳо, ҳиссача, нидо;                       Г) феъл, зарф, нидо;
27. Калима ё иборае, ки муроҷиатро мефаҳмонад, чӣ номида мешавад?
А) ибора;                                                 Б) ҷумла;
В) мухотаб;                                             Г) ҷумлаи хитобӣ;
28. Ҳиссаи нутқе, ки номи ашёро мефаҳмонад, чӣ номида мешавад?
А) исм;                                                   Б) ҷонишин;
В) сифат;                                                Г) феъл;
29. Кадом ҳиссаи нутқ ба саволҳои кӣ? киҳо? чӣ? чиҳо? ҷавоб мешавад?
А) феъл;                                                 Б) зарф;
В) сифат;                                                Г) исм;
30. Аъзоҳои ҷумла чандтоянд?
А) дуто;                                                  Б) сето;
В) панҷто;                                              Г) даҳто;