Забони тоҷикӣ Синфи 10

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд?
А) Соли 1924;                                     Б) соли 1941;
В) соли 1989;                                       Г) соли 1996;
2. Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо дохил мешавад?
А) сомӣ;                                                     Б) туркӣ;
В) муғулӣ;                                                 Г) ҳиндуаврупоӣ;
3. Калимаҳои зада, реша, ҳол, ҳарф, овоз ба кадом илм мансубанд?
А) ҷуғрофия;                                             Б) физика;
В) адабиёт;                                                Г) забон;
4. Кадом соҳаи илми забоншиносӣ таркиби овозии забонро меомӯзад?
А) лексикология;                                      Б) морфология;
В) фонетика;                                             Г) синтаксис;
5. Дар кадом аз ин сатрҳо танҳо садонокҳо сабт шудаанд?
А) а, б, г, р, м, ф;                                      Б) я, ё, е, ъ, в, г;
В) а, о, у, ӯ, и, э;                                       Г) в, р, а, г, л, д;
6. Кадоме аз ин овозҳо ҳиҷосозанд?
А) а, и, о, у, ӯ;                                           Б) б, ғ, г, и, ш;
В) а, р, к, л, м;                                           Г) и, д, н, о, п, х;
7. Овозҳое, ки дар талаффузи онҳо ҳавои аз шуш бароянда ба монеа дучор мешавад, ба кадоме аз инҳо таалуқ доранд?
А) садонокҳо;                                           Б) ҳамсадоҳо;
В) аломатҳо;                                             Г) фонемаҳо;
8. Воҳиди асосии нутқро чӣ меноманд?
А) овоз;                                                     Б) ҳарф;
В) калима;                                                 Г) ҷумла;
9. Кадоме аз ин ибораҳо ба маънои маозӣ омадааст?
А) ангури ширин;                                    Б) ранги сиёҳ;
В) сухани ширин;                                    Г) ҳавои хунук;
10. Он ҳиссаи калимаро, ки маънои асосӣ дар он аст, чӣ меноманд?
А) сифат;                                                   Б) пешванд;
В) реша;                                                    Г) асос;
11. Бандаке, ки калимаҳоро бо ҳам алоқаманд мегардонад, кадом аст?
А) бандаки феълӣ;                                    Б) бандаки изофӣ;
В) бандакҷонишин;                                  Г) бандаки хабарӣ;
12. Дар кадоме аз ин гурӯҳҳо ҳиссаҳои мустақили нутқ омадаанд?
А) исм, зарф, сифат;                                Б) нидо, феъл, ҷонишин;
В) исм, зарф, пешоянд;                           Г) феъл, шумора, пасоянд;
13. Кадом ҳиссаи нутқ номи ашёро мефаҳмонад?
А) исм;                                                       Б) сифат;
В) нидо;                                                      Г) ҳиссача;
14. Калимаҳои инсон, шер, моҳӣ ба кадом гурӯҳи исмҳо дохил мешаванд?
А) исмҳои хос;                                          Б) исмҳои маънӣ;
В) исмҳои ҷондор;                                     Г) исмҳои беҷон;
15. Дар кадом сатр исмҳои беҷон сабт шудаанд?
А) модар, ватан, мурғ;                               Б) Зокир, дафтар, хона;
В) зина, бародар, гов;                                Г) китоб, санг, дарахт;
16. Душанбе, Зарафшон, Панҷ, Фарангис ба кадом намуди исмҳо мансубанд?
А) исми хос;                                               Б) исми маънӣ;
В) исми беҷон;                                           Г) исми ҷинс;
17. Кадом гурӯҳи исмҳо дар нохунак навишта мешавад?
А) номҳои одамон;                                    Б) номҳои ҷуғрофӣ;
В) воқеаҳои таърихӣ;                                Г) номи асару рӯзномаву маҷаллаҳо;
18. Кадом намуди исмҳо ба саволи кӣ? ҷавоб мешаванд?
А) исмҳои хос;                                           Б) исмҳои шахс;
В) исмҳои ғайришахс;                               Г) исмҳои ҷондор;
19. Пасванди –истон дар калимаҳо Тоҷикистон, гулистон, кӯҳистон, боғистон чиро ифода менамояд?
А) исмҳои маънӣ;                                       Б) исмҳои ҷинс;
В) исми макон;                                            Г) исми шахс;
20. Дар калимаҳои заргар, оҳангар, коргар ҳиссаи гар кадом қисми калима аст?
А) реша;                                                      Б) бандак;
В) пешванд;                                                Г) пасванд;
21. Вожаҳои СММ, ҶТ, ВКД, ОДҲ, ДМТ, ДДОТ аз ҷиҳати сохт ба кадом гурӯҳи исмҳо мансубанд?
А) сода;                                                         Б) ихтисора;
В) сохта;                                                       Г) мураккаб;
22. Калимае, ки аломати ашёро ифода мекунад, чӣ ном дорад?
А) зарф;                                                        Б) сифат;
В) ҳиссача;                                                   Г) пайвандак;
23. Кадом намуди сифат аз ду ва ё се реша иборат аст?
А) сифати сода;                                           Б) сифати мураккаб;
В) сифати сохта;                                          Г) сифати таркибӣ;
24. Калимаҳои зардча, сиёҳтоб, хушрӯяк кадом шакли сифатро мефаҳмонанд?
А) шакли таъкидӣ;                                       Б) дараҷаи оддӣ;
В) дараҷаи олӣ;                                            Г) хурдиву навозиш;
25. Таърифи зерин ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб аст:Калимаҳое, ки миқдору тартиби ашёро мефаҳмонанд…
А) зарф;                                                          Б) шумора;
В) ҷонишин;                                                  Г) исм;
26. Аломати сакта ба гурӯҳи кадом намуди ҳамсадоҳо таалуқ дорад?
А) ҳамсадоҳои ташдид;                               Б) беҷаранг;
В) ҷарангдор;                                                Г) ҳамсадоҳои халқӣ;
27. Калимаҳое, ки ба ҷойи исм, сифат ва шумора кор фармуда мешаванд, чӣ ном дорад?
А) зарф;                                                            Б) феъл;
В) пасоянд;                                                       Г) ҷонишин;
28. Кадом ҳиссаи нутқ амалу ҳолати ашёро мефаҳмонад?
А) пайвандак;                                                   Б) ҳиссача;
В) ҷонишин;                                                     Г) феъл;
29. Ҳиссаҳои мустақили нутқ чандтоянд?

А) 4;                                                                  Б) 6;
В) 8;                                                                  Г) 10;
30. Вожаҳои хондан, гуфтан, навиштан ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
А) феъл;                                                           Б) зарф;
В) пешоянд;                                                     Г) ҳиссача;

Likes:
0 0
Views:
433
Article Categories:
Умумӣ

Добавить комментарий