Умумӣ

Забони тоҷикӣ Синфи 8

1. Ҷиҳати овозии забонро кадом бахши илми забоншиносӣ меомӯзад?
А) синтаксис;                                    Б) морфология;
В) фонетика;                                     Г) фразеология;
2. Таркиби калима аз кадом қисматҳо иборат аст?
А) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;       Б) пешоянд, мубтадо, асос;
В) реша, пешванд, пасванд, асос, бандак;                           Г) исм, сифат, шумора;
3. Илме, ки ҳиссаҳои нутқро меомӯзад, чист?
А) фонетика;                                                     Б) синтаксис;
В) морфема;                                                      Г) морфология;
4. Илми синтаксис (наҳв) чиро меомӯзад?
А) ибора ва ҷумла;                                           Б) ҳарф ва овоз;
В) ҳиссаҳои нутқ;                                             Г) сохти калима;
5. Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно, ки бо ёрии бандаки изофӣ алоқаманд мешавад, чиро ташкил медиҳанд?
А) ҷумла;                                                          Б) ибора;
В) ҷумлаи мураккаб;                                       Г) таркиб;
6. Ибораи китоби шавқовар ба кадом хели ибора мансуб аст?
А) исмӣ;                                                            Б) сифатӣ;
В) масдарӣ;                                                       Г) зарфӣ;
7. Дар ибораи гул барин нозук калимаҳо бо кадом навъи алоқаи тобеъ байни ҳам алоқаманд шудаанд?
А) изофӣ;                                                          Б) вобастагӣ;
В) ҳамроҳӣ;                                                      Г) мувофиқат;
8. Калимаҳои синоним, грамматика, секунҷа, минус бештар дар кадом услуб истифода мешаванд?
А) илмӣ;                                                            Б) публистӣ;
В) бадеӣ;                                                           Г) гуфтугӯйӣ;
9. Саръазои ҷумла кадомҳоянд?
А) пуркунанда;                                                Б) мубтадо ва хабар;
В) мухотаб;                                                      Г) муайянкунанда;
10. Ҷумла чиро мефаҳмонад?
А) фикри томро;                                              Б) муҳокимаро;
В) мафҳуми мураккабро;                                Г) хулосаро;
11. Дар байти устод Мирзо Турсунзода:
Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо,
Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо.
ҷонишини “мо” ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадааст?
А) хабар;                                                           Б) мубтадо;
В) муайянкунанда;                                           Г) ҳол;
12. Агар пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст?
А) мақсад;                                                         Б) сабаб;
В) шарт;                                                            Г) хабар;
13. Дар ҷумлаи Имрӯз ҳаво хеле гарм аст, калимаи имрӯз кадом аъзои ҷумла аст?
А) ҳол;                                                             Б) хабар;
В) мубтадо;                                                     Г) муайянкунанда;
14. Ҷои мухотаб дар ҷумла чӣ гуна аст?
А) мобайн;                                                      Б) аввал;
В) охир;                                                           Г) аввал, мобайн ва охири ҷумла.
15. Муайянкунанда чанд хел мешавад?
А) 3;                                                                 Б) 2;
В) 5;                                                                  Г) 6;
16. Кадо аъзои ҷумла ба аъзои дигар ҷумла тобеъ намешавад?
А) ҳол;                                                            Б) мубтадо;
В) муайянкунанда;                                        Г) пуркунанда;
17. Хели ҷумлаи зеринро аз ҷиҳати сохт муайян кунед:
Имрӯз ҳаво мӯътадил аст.
А) содаи дутаркиба;                                      Б) содаи хуллас;
В) содаи дутаркибаи тафлисӣ;                     Г) содаи тафлисӣ;
18. Дар байти устод Айнӣ:
Муждагонӣ диҳед, эй фақирон,
Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид.
ифодаи эй фақирон, чӣ нақшро адо кардааст?
А) мубтадо;                                                    Б) хабар;
В) мухотаб;                                                     Г) нидо;
19. Мухотаб ах аъзои ҷумла бо кадом аломат ҷудо карда мешавад?
А) аломати савол;                                         Б) дефис;
В) вергул ва хитоб;                                       Г) нуқтавергул;
20. Дар забони тоҷикӣ чанд аъзои пайрави ҷумла мавҷуд аст?
А) 5;                                                                Б) 3;
В) 6;                                                                Г) 2;
21. Он аъзои ҷумлае, ки сухан дар бораи он меравад, чист?
А) хабар;                                                        Б) мубтадо;
В) ҳол;                                                            Г) пуркунанда;
22. Ҷумлае, ки яксанд саръазо ва аъзои пайрав дошта, як аъзои ҷумлаанд, кадом намуди ҷумла аст?
А) ҷумлаи чидааъзо;                                     Б) ҷумлаи дутаркиба;
В) ҷумлаи хуллас;                                         Г) ҷумлаи мураккаб;
23. Асоси ҷумларо чӣ ташкил медиҳад?
А) мубтадо, хабар;                                        Б) муайянкунанда;
В) ҳол;                                                            Г) пуркунанда;
24. Агар сухан шахсе айнан оварда шавад, чӣ номида мешавад?
А) нутқи айнан нақлшуда;                           Б) нутқи муфассал;
В) нутқи мазмунан нақлшуда;                     Г) муколама;
25. Аъзои ҷумла ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд?
А) яктаркиба ва дутаркиба;                           Б) хуллас ва тафлисӣ;
В) саръазо ва аъзои пайрав;                           Г) пайвандакдор ва бепайвандак;
26. Дар ҷумлаи зерин кадом аъзо чида шудааст?
Дар фасли зимистон обҳои кӯлҳо, ҷӯйҳо, ҳавзҳо ях мекунанд.
А) мубтадо;                                          Б) хабари номӣ;
В) пуркунанда;                                    Г) ҳоли макон;
27. Юсуф ба хона баргашт. Пуркунандаи ин ҷумла кадом аст?
А) Юсуф;                                              Б) ба хона;
В) баргашт;                                           Г) бе пуркунанда аст.
28. Аъзои пайрави ҷумла, ки тарз, замон, макон, сабабу мақсад ва миқдору дараҷаи амали хабарро мефаҳмонад, чӣ ном дорад?
А) пуркунанда;                                     Б) ҳол;
В) хабар;                                                Г) муайянкунанда;
29. Мубтадо ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?
А) чӣ гуна?, чӣ хел?;                                        Б) кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо?;
В) чӣ кор карда истодааст?, чӣ шуд?;             Г) чанд?;
30. Ҷумла аз ҷиҳати ифодаи мақсад ва оҳанг чанд хел мешавад?
А) 4;                                                       Б) 5;
В) 2;                                                       Г) 1;

Leave a Reply