Забони тоҷикӣ Синфи 7

1. Ибораҳои гули сари сабад, соя аз девор тарошидан, дил бой додан чӣ хел ибораанд?
А) озод;                                    Б) фразеологӣ;
В) ҷуфт;                                    Г) такрор;
2. Калимаҳои амир, амлокдор, элликбошӣ аз ҷиҳати истеъмол чӣ хел калимаанд?
А) нав;                                                                    Б) маҷоз;
В) наввожа;                                                            Г) таърихан маҳдудшуда;
3. Ифодаҳои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиносӣ чӣ меноманд?
А) ибораи озод;                                                      Б) ибораи фразеологӣ;
В) таркибӣ;                                                             Г) ҷумла;
4. Калимаҳое, ки дар истеъмол хоси ягон маҳал ҳастанд, чӣ ном доранд?
А) лаҳҷавӣ;                                                             Б) адабӣ;
В) соҳавӣ;                                                                Г) архаистӣ;
5. Аз мисолҳои зерин гурӯҳи калимаҳои аслан тоҷикиро муайян кунед:
А) хона, об, замин;                                                 Б) қишлоқ, қаймоқ;
В) чароғ, кулоҷ;                                                      Г) бензин, каросин, мошин;
6. Дар намунаҳои зерин калимаҳои маъмул дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) аскар, лашкар;                                                   Б) кирм, арз, стадион;
В) роҳ, хондан, дидан;                                           Г) сабақ, харита, килк;
7. Ибораҳои фразеологӣ бештар барои кадом услубҳои забон хосанд?
А) оммавӣ;                                                              Б) гуфтугӯйӣ;
В) бадеӣ ва гуфтугӯйи;                                          Г) китобӣ;
8. Аз мисолҳои зерин гурӯҳи калимаҳои соҳавиро муайян кунед:
А) хона, об, замин, ҳаво;                                       Б) дӯст, душман, зебо, хуб;
В) абрешим, пилла, тор, нах;                                Г) хондан, омадан, гирифтан;
9. Калимаи то кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) нидо;                                                                   Б) пешоянд;
В) пешоянду пайвандак;                                        Г) ҳиссача;
10. Калимаи ҳама ба кадом хели ҷонишин мансуб аст?
А) шахсӣ;                                                                 Б) таъинӣ;
В) шуморагӣ;                                                           Г) саволӣ;
11. Категорияи шумора ва номуайянӣ хоси кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) исм;                                                                      Б) сифат;
В)феъл;                                                                     Г) зарф;
12. Калимаҳои чунки, гар, гарчи, азбаски, лекин ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
А) пешоянд;                                                              Б) пасоянд;
В) зарф;                                                                     Г) пайвандак;
13. Калимаҳои сеяк, чоряк, шашяк, ҳафтяк ба кадом навъи шумора таалуқ доранд?
А) аслӣ;                                                                        Б) таркибӣ;
В) касрӣ;                                                                      Г) тахминӣ;
14. Бандакҳои феълии -ам, -и, -ем, -ед, -анд ба кадом ҳиссаҳои нутқ хос меоянд?
А) бо асосҳои феъл;                                                    Б) бо исмҳо;
В) бо ҳиссаҳои номии нутқ;                                       Г) бо ҳамаи ҳиссаҳои нутқ;
15. Ҷамъбандӣ категорияи кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) сифат;                                                                       Б) исм;
В) шумора;                                                                    Г) зарф;
16. Шумораҳо аз ҷиҳати сохт чанд хел мешаванд?
А) ду;                                                                             Б) се;
В) чор;                                                                            Г) якчанд хел;
17. Калимаҳои нафар, дона, сар дар мисолҳои ду нафар талаба, як дона қалам, панҷ сар гӯсфанд чӣ вазифаҳоро адо кардаанд?
А) нумератив;                                                                Б) мубтадо;
В) вазифа надорад;                                                        Г) пуркунанда;
18. Ҷонишинҳои ман, ту, шумо кадом навъи ҷонишинҳоянд?
А) соҳибӣ;                                                                      Б) ишоратӣ;
В) шахсӣ;                                                                       Г) таъинӣ;
19. Аз мисолҳои зерин феълҳои гузарандаро нишон диҳед:
А) пурсидан, гирифтан;                                                Б) хобидан, истодан;
В) гуфтан, додан;                                                           Г) рафтан, омадан;
20. Кадом зарфҳо аз зарфҳои зерин дараҷаи қиёсӣ доранд?
А) ҳамаи зарфҳо;                                                           Б) миқдору дараҷа;
В) замону макон;                                                            Г) тарзи амал;
21. Кадоме аз ин феълҳо, феълҳои замони гузаштаи дурро далолат мекунад?
А) омада монд, рафтааст;                                             Б) омадааст, мерафт;
В) рафта буд, рафта будааст;                                        Г) меомад, омада буд;
22. Дар ин мисраи устод Рӯдакӣ калимаи гар кадом ҳиссаи нутқ аст?
Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ…
А) ҳиссача,                                                                      Б) пайвандак;
В) нидо;                                                                           Г) исм;
23. Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ аст?
А) 8;                                                                                  Б) 12;
В) 9;                                                                                   Г) 10;
24. Калимаҳои навъи хондан, дидан, сӯҳбат кардан мансуби кадом ҳиссаи нутқанд?
А) исм;                                                                             Б) зарф;
В) феъл;                                                                           Г) сифат;
25. Калимаҳои мисли, монанди, ҳамчун мансуби кадом ҳиссаи нутқанд?
А) зарф;                                                                            Б) сифат;
В) пешоянд;                                                                      Г) пайвандак;
26. Ҳиссаҳои нутқ дар кадом қисмати забоншиносӣ омӯхта мешавад?
А) лексикология;                                                               Б) фонетика;
В) синтаксис;                                                                     Г) морфология;
27. Калимаҳои ки, то, зеро, ва, аммо бо кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
А) пешоянд;                                                                      Б) пайвандак;
В) ҳиссача;                                                                        Г) исм;
28. Ҳиссаҳои номустақили нутқ чандтоянд?
А) 4;                                                                                    Б) 8;
В) 2;                                                                                    Г) 5;
29. Феъл дар ҷумла бештар ба вазифаи кадом аъзои ҷумла меояд?
А) мубтадо;                                                                        Б) муайянкунанда;
В) хабар;                                                                             Г) ҳол;
30. Феъл чанд шахс дорад?
А) панҷ;                                                                              Б) ду;
В) се;                                                                                   Г) як;

Likes:
0 0
Views:
633
Article Categories:
Умумӣ

Добавить комментарий