Забони тоҷикӣ Синфи 11

1. Ташдид бештар дар кадом намуди калимаҳо во мехӯрад?
А) мураккаб;                                                  Б) таркибӣ;
В) даҳиҷоӣ;                                                    Г) сохта;
2. Дар забони адабии тоҷик чанд услуб ҳаст?
А) 3;                                                                Б) 5;
В) 4;                                                                Г) 2;
3. Ҳиссаҳои маънидори калимаро чӣ меноманд?
А) фонема;                                                     Б) морфема;
В) ибора;                                                        Г) ҷумла;
4. Калимаи ман дар кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) исм;                                                           Б) сифат;
В) зарф;                                                          Г) ҷонишин;
5. Калимаҳое, ки танҳо аз як реша сохта шудаанд, чӣ ном доранд?
А) сода;                                                          Б) таркибӣ;
В) ҳамреша;                                                   Г) якмаъно;
6. Маънои умумии грамматикии шумора чист?
А) ном;                                                            Б) аломат;
В) адад;                                                           Г) ҳаракат;
7. Ибораи як соат барвақт ба кадом роҳи алоқа сохта шудааст?
А) ҳамроҳӣ;                                                    Б) вобастагӣ;
В) тартиби калимаҳо;                                    Г) бандаки изофӣ;
8. Маънои луғавии наҳв чист?
А) луғат;                                                          Б) сохтан;
В) овоз;                                                            Г) сӯй, роҳ, монанд;
9. Ҷумлае, ки дар он фикр бо ҳиссиёту ҳаяҷон ифода ёфта бошад, аз рӯйи оҳанг чӣ гуна ҷумла аст?
А) амрӣ;                                                           Б) хитобӣ;
В) саволӣ;                                                        Г) таъкидӣ;
10. Калимаи Рашт чӣ гуна исм аст?
А) исми ҷинс;                                                  Б) исми кулл;
В) исми хос;                                                    Г) исми ҷамъ;
11. Калимаи меояд кадом замони феъл аст?
А) оянда;                                                          Б) гузашта;
В) ҳозира;                                                         Г) ҳозира – оянда;
12. Антонимҳо чӣ гуна калимаҳоянд?
А) наздикмаъно;                                              Б) гуногуншакл;
В) сермаъно;                                                     Г) зидмаъно;
13. Феъл чанд шахс ва шумора дорад?
А) 4 шахсу 1 шумора;                                     Б) 1 шахсу 2 шумора;
В) 3 шахсу 2 шумора;                                     Г) 2 шахсу 3 шумора;
14. Дар ибора чанд роҳи алоқаи калимаҳо вуҷуд дорад?
А) изофӣ ва таркибӣ калимаҳо;                     Б) изофӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ;
В) тартиби калима;                                          Г) изофӣ ва ҳамроҳӣ;
15. Ҷумла чӣ гуна воҳиди наҳвист?
А) бадеӣ;                                                           Б) илмӣ;
В) иртиботӣ (коммуникативӣ);                      Г) гуфтугуӣ;
16. Бештар кадом ҳиссаҳои нутқ ба ҷойи мубтадо меоянд?
А) сифат, феъл;                                                Б) зарф, нидо;
В) шумора;                                                       Г) исм, ҷонишин;
17. Ҷумлаи содаи яктаркиба ба кадом хелҳо ҷудо мешавад?
А) номӣ, феълӣ;                                               Б) аслӣ, нисбӣ;
В) тасрифӣ ё ғайритасрифӣ;                           Г) номӣ, хабарӣ;
18. Калима, ибора ва ҷумлае, ки ҳамчун илова истеъмол мегардад, чӣ ном дорад?
А) аъзои туфайлӣ;                                            Б) аъзои истисноӣ;
В) ҷумлаи хуллас;                                            Г) ҷумлаи тафлисӣ;
19. Калимаҳои ҳайҳот, дареғо, уф кадом ҳиссаи нутқ мебошанд?
А) ҳиссача;                                                        Б) зарф;
В) пайвандак;                                                    Г) нидо;
20. Пайвандаки аммо, вале, лекин кадом хели пайвандак аст?
А) хилофӣ;                                                        Б) тобеъкунанда;
В) пайвасткунандаи ҷудоӣ;                             Г) пайвасткунандаи пайи ҳам;
21. Калимаи пагоҳ кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) сифат;                                                           Б) исм;
В) зарф;                                                              Г) нидо;
22. Ҷонишинҳо чанд навъ мешаванд?
А) 4;                                                                   Б) 6;
В) 5;                                                                   Г) 8;
23. Феълҳои ғайритасрифиро чӣ мегӯянд?
А) феълҳои шахсӣ;                                          Б) феълҳои номуайян;
В) феълҳои тасрифӣ;                                       Г) масдар;
24. Ҳиссаҳои маънодори калима кадомҳоянд?
А) реша, пешван, пасванд ва асос;                 Б) мухотаб;
В) мустазод;                                                      Г) фонема, морфема, ҷумла;
25. Ҳиссаҳои номии нутқ кадомҳоянд?
А) зарф, нидо;                                                   Б) феъл, сифат, шумора;
В) исм, сифат, ҷонишин, шумора;                  Г) ҳиссача, пайвандак;
26. Вожаҳои наздикталаффузро чӣ меноманд?
А) омоним;                                                         Б) паронимҳо;
В) синоним;                                                       Г) антоним;
27. Аломати грамматикии масдар кадом пайвандак аст?
А) –зор;                                                              Б) –гар;
В) –ан;                                                                Г) –истон;
28. Калимаҳои назмшиносӣ, поэтика, риёзиёт ба кадом услуби забони тоҷикӣ мансубанд?
А) услуби гуфтугуйӣ;                                      Б) услуби илмӣ;
В) услуби бадеӣ;                                               Г) услуби коргузорӣ;
29. Ҳиссачаҳо аз рӯйи сохт чанд хел мешаванд?
А) мураккаб, таркибӣ;                                      Б) танҳо, ҷамъ;
В) сода, таркибӣ;                                              Г)муайян, номуайян;
30. Забони тоҷикӣ ба кадом гурӯҳи забонҳо дохил мешавад?
А) ҳинду аврупоӣ;                                             Б) аврупоӣ;
В) эронӣ;                                                            Г) тоҷикӣ – дарӣ;

Likes:
0 0
Views:
505
Article Categories:
Умумӣ

Добавить комментарий