Забони тоҷикӣ Синфи 9

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд?
А) соли 1924;                                     Б) соли 1964;
В) соли 1989;                                      Г) соли 1996.
2. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?
А) 30;                                                          Б) 35;
В) 32;                                                          Г) 38;
3. Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ мавҷуд аст?
А) 10;                                                         Б) 12;
В) 6;                                                           Г) 16;
4. Чанд ҳиссаи номии нутқ мавҷуд аст?
А) 4;                                                           Б) 6;
В) 10;                                                         Г) 5;
5. Аъзои ҷумларо кадом қисми забоншиносӣ меомӯзад?
А) фонетика;                                             Б) услубшиносӣ;
В) синтаксис;                                            Г) морфология;
6. Ҳиссаҳои нутқро кадом қисми забоншиносӣ меомӯзад?
А) синтаксис;                                            Б) грамматика;
В) фразеология;                                        Г) морфология;
7. Овозҳои нутқро кадом қисмати забоншиносӣ меомӯзад?
А) имло;                                                    Б) лексикология;
В) фонетика;                                             Г) фразеология;
8. Аъзои ҷумла ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
А) 3;                                                            Б) 2;
В) 4;                                                             Г) 10;
9. Як фикри тамомшударо чӣ меноманд?
А) ибора;                                                    Б) имло;
В) ҷумла;                                                    Г) бандак;
10. Аъзои пайрави ҷумла кадомҳоянд?
А) хабар, ҳол, мубтадо;                           Б) мубтадо, хабар;
В) пуркунанда, ҳол, хабар;                      Г) пуркунанда, муайянкунанда, ҳол;
11. Кадом аъзои ҷумла ба ҷойи исм меояд?
А) хабар;                                                    Б) ҳол;
В) пуркунанда;                                          Г) мубтадо;
12. Ҷумлаҳо аз ҷиҳати сохт чанд хел мешаванд?
А) сода ва мураккаб;                                Б) сода ва сохта;
В) сохта ва мураккаб;                               Г) сода ва таркибӣ;
13. Ҷумлаи мураккаб ба чанд хел ҷудо мешавад?
А) 3;                                                            Б) 2;
В) 4;                                                            Г) 6;
14. Сарҷумла дар куҷои ҷумла омада метавонад?
А) аввал;                                                     Б) мобайн;
В) дар аввал, мобайн, охир;                      Г) охир;
15. Сарҷмула чӣ мехоҳад?
А) эзоҳ;                                                         Б) хулоса;
В) савол;                                                       Г) баён;
16. Воситаҳои асосӣ дар ҷумлаи мураккаб чиҳоянд?
А) пайвандак ва вергул;                              Б) вергул ва тире;
В) пайвандак ва қавс;                                  Г) тире ва қавс;
17. Бе иштироки кадом аъзо ҷумла сохта намешавад?
А) саръазо;                                                   Б) мубтадо;
В) аъзоҳои пайрав;                                      Г) пайвандакҳо;
18. Дар ҷумлаи Офтоб медурахшад калимаи офтоб ба кадом аъзои ҷумла мансуб аст?
А) хабар;                                                       Б) пуркунанда;
В) ҳол;                                                           Г) мубтадо;
19. Ҷумлаи Ман омадам, ту набудӣ ба кадом намуди ҷумла мансуб аст?
А) ҷумлаи сода;                                            Б) ҷумлаи амрӣ;
В) ҷумлаи туфайлӣ;                                      Г) ҷумлаи мураккаб;
20. Дар зери мубтадо кадом набуди хат кашида мешавад?
А) мавҷнок;                                                  Б) ду хати рост;
В) як хати рост;                                            Г) тире – тире;
21. Дар ҷумлаи Хондани вазифаи асосии мост калимаи хондан кадом аъзои ҷумла аст?
А) хабар;                                                       Б) ҳол;
В) пуркунанда;                                             Г) мубтадо;
22. Кадом калима ё ибора аъзои ҷумла шуда наметавонад?
А) хабар;                                                       Б) мухотаб;
В) аъзои туфайлӣ;                                        Г) ҳол;
23. Аъзои ҷумларо чигуна таҳлил менамоянд?
А) морфологӣ;                                              Б) синтаксисӣ;
В) фонетикӣ;                                                 Г) грамматикӣ;
24. Дар ҷумлаи Ситораҳо чашмак мезананд? калимаи ситораҳо ба кадом аъзои ҷумла мансуб аст?
А) хабар;                                                        Б) муайянкунанда;
В) мубтадо;                                                    Г) ҳол;
25. Кадом калимаҳо ташдид доранд?
А) арра, зарра;                                               Б) замин, борон;
В) холла, барра;                                             Г) акка-ака;
26. Кадом ахъхзои ҷумла хелҳои гуногун дорад?
А) хабар;                                                        Б) мубтадо;
В) ҳол;                                                            Г) муайянкунанда;
27. Офтоб баромад. Ин чӣ гуна ҷумла аст?
А) саволӣ;                                                      Б) ҳикоягӣ;
В) амрӣ;                                                          Г) хитобӣ;
28. Калимаи гулзор ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб аст?
А) исм;                                                           Б) сифат;
В) нидо;                                                          Г) пасоянд;
29. Таъбирҳоро кадом соҳаи забон меомӯзад?
А) фонетика;                                                  Б) морфология;
В) фразеология;                                             Г) синтаксис;
30. Зарф дар ҷумла кадом аъзо мешавад?
А) мубтадо;                                                    Б) пуркунанда;
В) ҳол;                                                             Г) хабар;

Likes:
0 0
Views:
544
Article Categories:
Умумӣ

Добавить комментарий